1. בקשה להעברה למסגרת אחרת  
  2. בקשה לביטול רישום 
  3. בקשה לאישור ללימודי חוץ 

נוהל בקשה להעברה בין מסגרות חינוכיות

קיימת חשיבות רבה לשילובו של כל תלמיד במסגרת לימודית הנמצאת בסביבתו המוכרת, בקהילה בה הוא חי, תוך קיום יחסי גומלין הדדיים בינו לבין הסביבה. לכן, המועצה עושה ככל שניתן כדי למצות את מרב ההזדמנויות והאפשרויות במסגרת הבית ספרית בה התלמיד מצוי, בשיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים השונים ותוך ראיית טובת הילד במרכז ובראש סדר העדיפויות. 
עם זאת, בשל סיבות שונות ואילוצים, קיים לעיתים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת, לאחר שמוצו כל התהליכים הבית ספריים. העברת התלמיד תתבצע בשיתוף הגורמים המעורבים ובהמשך לחשיבה ולהבנה משותפת כי זהו הפתרון המיטבי בנסיבות הקיימות.

לפני הגשת הבקשה - שימו לב:

הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד לבית הספר המבוקש. ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים מערכתיים.

ההגעה לבית הספר החדש, ההסעה ומימונה מוטלת על ההורים בלבד.

לאחר אישור בקשת העברה יועבר התלמיד לבית הספר המבוקש מידית. אם תלמיד התחרט, לא תובטח חזרתו לבית הספר הקודם בו למד.

בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת העברת אחים נוספים.

בקשות העברה ניתן להגיש עד סוף חודש מאי

העברות שלא במועד:

ככלל לא יאושרו העברות באמצע שנת לימודים, אלא במקרים של העתקת מגורים ו/או החלטה

 של ועדת העברות לפי הקריטריונים / המקרים הבאים:

ממוסד רשמי אחד למשנהו עקב העתקת מגורים

ממוסד רשמי למוסד מיוחד.

ממוסד פרטי למוסד רשמי.

ממוסד רשמי למשנהו בשל מחלת התלמיד.

אי התאמת התלמיד לחברת הילדים.

קשיים של הורים או תלמידים עם מנהל המוסד או מוריו.

בעיית הסתגלות.

תהליך בקשת העברה:

 1 .מילוי טופס הבקשה ע"י ההורה אצל מנהל/ת ביה"ס הנוכחי/ת והחתמת מנהל/ת ביה"ס, למנהל/ת

     ביה"ס תהא זו הזדמנות לשוחח עם ההורה.

2 .ההורה יגיש את טופס הבקשה למח' החינוך ויצרף צילומי תעודת זהות +ספח פתוח של שני

    ההורים והעתק תעודה מבית הספר.

3 .במידה ואושרה העברה – ההורה יגיש למנהל/ת ביה"ס הקולט טופס ויתור סודיות לקבלת דו"ח

    חינוכי על התלמיד.

4 .מנהל/ת ביה"ס הקולט יקיים/תקיים מפגש קליטה עם צוות בינמקצועי, ויחליט האם הוא מאשר קליטתו. חתימת מנהל/ת ביה"ס על גבי הטופס אינה בהכרח אישור למעבר תלמידים.

5.במקרים חריגים כל בקשת העברה באמצע שנה תבחן בוועדת היוועצות בינמקצועית

 ברשות על פי חוזר מנכ"ל.

5.בבקשות העברה לבתיה"ס ברשות אחרת יש לצרף אישור קבלה לביה"ס.

6.במקרים של העתקת מגורים יש לצרף המסמכים הבאים:

- טופס בקשה לביטול רישום חתום ע"י מנהל/ת ביה"ס.

- חוזה שכירות/רכש

הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים יש לחתום על כתב הסכמה או כתב הצהרה והתחייבות

חתום בפני עו"ד.

 

להורדת הטפסים לחצו על הטופס המבוקש:

בקשה להעברה למסגרת אחרת  

בקשה לביטול רישום 

בקשה לאישור ללימודי חוץ 

את הטפסים יש למלא ולשלוח חתום למחלקת חינוך, [email protected]