תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית מרחבים - דף הסבר

המועצה האזורית מרחבים נבחרה להיכלל בפיילוט, שיזם מינהל התכנון במשרד האוצר, לקידום תכניות מתאר כוללניות במועצות אזוריות. מטרתה של התכנית לקבוע מדיניות תכנון למרחב המועצה ולכוון בה את הפיתוח בשנים הבאות. לאחר שהתכנית תאושר היא תהווה מסמך חוקי מחייב.
הציבור וקהילות המועצה מוזמנים להשתתף בתהליך הכנת התכנית.
מפגשים עם הציבור ייערכו במהלך הכנת התכנית לצורך לימוד נתוני הרקע לתכנון, וקבלת משוב מהציבור בזמן גיבוש החזון והעקרונות שישפיעו על הכנתה.

רוצה לקבל מידע ולהשפיע ? – הירשם כאן ותקבל הזמנה למפגשיםטופס רישום מקוון.

 

מה זה "תכנית מתאר כוללנית"?

תכנית המתאר קובעת מדיניות תכנון כוללת, ובה בעת מנחה את התכנון המפורט הנגזר ממנה. לאחר אישורה של תכנית מתאר מקומית כוללנית, תוכל הוועדה המקומית, עם הסמכתה, לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר, מבלי להיזקק לאישור הועדה המחוזית.
תכנית המתאר הכוללנית למועצה אזורית מרחבים תעסוק בין השאר בזהותה ואופייה של המועצה מול מגמות הפיתוח וההתחדשות של הערים בסביבתה, צרכי הפיתוח של הישובים, מערך התנועה והכבישים במועצה, מערך השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות, מבני הציבור המשרתים את הקהילות השונות, מערך התשתיות בישובים, נושאים סביבתיים אחרים, ועוד.

 

מי מכין את התכנית?

התוכנית מקודמת ע"י מינהל התכנון בשיתוף המועצה האזורית, ונערכת על ידי צוות רחב של מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות אדר' אילן איזן (א.ג אייזן - אדריכלים ובוני ערים בע"מ). תהליך הכנת התכנית מלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, נציגי וועדת התכנון, רשויות גובלות, גופים ירוקים ועוד.
 
 

שיתוף הציבור בהכנת התכנית

גיבוש התכנון מלווה בתהליך שיתוף ציבור. בשלב הראשון כחלק מלימוד המצב הקיים יערכו פגישות עם נציגי הישובים (מזכירי ועדים, מזכירי אגודות, וועדים מקומים, חברי אגודה ועוד). בשלבים הבאים בהכנת התכנית יערכו מפגשים נוספים עם הציבור.
המעוניינים ללמוד עוד ולקבל מידע נוסף על תהליך התכנון ותוצריו יוכל למצוא בדף זה מידע תכנוני והסברים נוספים ו/או לפנות לכתובת [email protected]

 

שלבים בהכנת התכנית

מהלך קידום התכנית מתחלק לשני שלבים מרכזיים: 1. שלב הכנת התכנית 2. שלב אישור התכנית.
שלב הכנת התכנית מורכב מארבעה שלבים מרכזיים:
שלב א' - לימוד מצב קיים. ניתוח הזדמנויות ואתגרים מרכזיים. בשלב זה לומד צוות התכנון את המצב הקיים ברחבי המועצה בכל הנושאים הרלוונטיים: מגורים, חברה וכלכלה, תחבורה, סביבה ושטחים פתוחים, תיירות, מבנים ושירותי הציבור ועוד. בתום שלב זה ייגזרו הסוגיות המרכזיות בהן תטפל התכנית ויגובש מתווה של תכנית המתאר, כך שתתאים ככל הניתן לצרכי המועצה האזורית..
שלב ב' - גיבוש חזון . בשלב זה מגבש צוות התכנון בשיתוף התושבים את החזון, המטרות, היעדים והפרוגראמה הרעיונית, המרכיבים יחד תמונת עתיד למועצה וליישובים ואשר יהוו בסיס לתכנית המתאר.
שלב ג' - חלופות. בשלב זה מוצעות חלופות תכנון פיזיות, כלומר דרכים שונות להשגת החזון והמטרות שנקבעו קודם. אלה ייבחנו בדיונים בפורומים שונים, ובכלל זה עם תושבי המועצה האזורית ונציגיה, ותגובש חלופה נבחרת.
שלב ד' – גיבוש התכנית. בשלב זה מגובשת התכנית על כל מרכיביה לרבות פרוגראמה של כל מרכיב ומרכיב.
על בסיס התכנית שהתגבשה נערכים מסמכי תכנית המתאר. אלה כוללים תשריט מחייב (או כמה תשריטים), מסמך הוראות המפרט את עקרונות התכנון והנחיות להכנת תכניות מפורטות שיאפשרו את מימושו, ונספחים - מסמכים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית בתחומים שונים כגון סביבה ונוף, תחבורה, תשתיות, וכלים מוצעים ליישומם.
במקרה מיוחד זה של תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית, ייתכנו שינויים מסויימים בהרכב המסמכים, בהתאם לתובנות שיתקבלו במהלך התכנון.
כל מסמכי התכנית מוגשים לוועדות התכנון והבניה לשם הפקדתה להתנגדויות ולאישורה.