אנו מודעים לרצון לנצל הזדמנויות עסקיות בתהליך הקמה של עסק חדש, עם זאת בטרם פתיחת העסק או בטרם ביצוע התחייבות ארוכת טווח בגינו, כגון חתימת חוזה שכירות,

חשוב לבדוק מספר נושאים שיוכלו לחסוך לכם זמן ומשאבים רבים .

ריכזנו עבורכם כאן כמה טיפים שכדאי לקחת לתשומת לב .

טיפים אלו מחליפים עיון מעמיק במידע מוקדם על הכתובת שבה הנכם מעוניינים לפתוח עסק על הסביבה והאוכלוסייה או בדרישות מקדמיות לקבלת רישיון עסק.

תהליך הרישוי

 דף זה מפרט את התהליך המלא לרישוי עסקים, מהגשת הבקשה למידע מוקדם ועד הנפקת הרישיון. מידע מעשי – הליכי רישוי – רישוי & עסקים (buslic.co.il)

תכנית העסק צריכה להתבסס על חוק התכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות. באפשרותך     לפנות למהנדס ועדה לקבלת מידע לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון העסק והכנת תכנית.

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מערבי 

הכנת תכנית עסק

באפשרותך לפנות  למחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון והכנת התכנית כך שתעמוד בדרישות, ושניתן יהיה לאשר אותה כבסיס להגשת הבקשה.

 התכנית תוגש לוועדה לתכנון נגב מערבי שליד המועצה ברישוי זמין. 

אופן הכנת תכנית העסק:

 • הנחיות בנוגע לתכנון תנועה.
 • הנחיות בנוגע לתכנית בטיחות.
 • הנחיות בנוגע לנגישות בעלי מוגבלויות יש צורך בחוות דעת של מומחה נגישות.
 • סוג העסק לדוגמה בית אוכל הנחיות משרד הבריאות.
 • בדיקה האם יש צוקך בשימוש חורג.

יש לכלול בתכנית את המסמכים הבאים ובסדר המפורט להלן:

 1. טופס ריכוז נתונים - יש למלא את כל הפרטים בדף ההגשה, על המגיש להחתים את בעל העסק על התוכנית ולחתום בעצמו. על פי התקנות רשאי לחתום על התוכנית רק בעל מקצוע מורשה (מהנדס/הנדסאי בנין/ אדריכל/הנדסאי לאדריכלות). המהנדס יחתום על טופס "הצהרת בעל מקצוע מוסמך" (ע"פ חוק רישוי עסקים).
 2. טבלת אישורים - מקום לחתימות של הגופים המאשרים את התוכנית
 3. תרשים סביבה - של החלקה בה העסק נמצא. התרשים יהיה בקנה מידה 1:1250. בתרשים יש לסמן בקו מדגיש את מספר החלקה שבה מצוי העסק וכיוון צפון. יש לסמן לפחות 3 רחובות הסמוכים לעסק או במידה ואין רחובות לסמן את האתר כמו פארק, מגרש ספורט וכד'.
 4. תרשים המגרש - מפה מצבית בו מתוארים המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו בקנה מידה של 1:250, או 1:500 בעסקים גדולים. תרשים מצבי ו/או מפה טופוגרפית המשקפים את השטח הבנוי והלא בנוי. בחלקה יש לסמן את היקף (קונטור) של העסק בקו מודגש. את השטח הבנוי של העסק יש לקווקו. אם העסק פרוס על כמה קומות יש להכין תרשים נפרד לכל קומה. לסמן תרשים כללי של ביוב השפכים עד לנקודת חיבורו לביוב העירוני או לביוב מקומי (בור סופג). אם לעסק שירותים משותפים לעסק אחר, יש לסמן את מיקום השירותים. בתרשים המגרש יש לסמן את הרחובות הגובלים עם העסק. יש לציין בתרשים את העסקים להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את מהות העסקים האלו. יש לסמן מיקום בלוני גז. בעסקים מסוימים כמו למשל עסקים בהם נדרש היתר לשימוש חורג, המהנדס ידרוש מפת טופוגרפית חתומה בחתימה מקורית על ידי מודד מוסמך.
 5. תכנית נגישות - בעסקים הטעונים סידורים לאנשים בעלי מוגבלויות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998 יש להוסיף תרשים נגישות.
 6. תכנית העסק - בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים. תכנית העסק תהיה בקנה מידה של 1:100.
  התכנית העסק תכלול לפחות עם 2 חתכי אורך ורוחב בקנה מידה של 1:100 ומס' הקומות מעל ומתחת לעסק, יש להעביר חתך דרך השירותים. החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק. יש לסמן סידורי כיבוי אש בתוכנית. אם העסק או חלקו מהווה "שימוש חורג" יש לסמן את היקף שימוש חורג בקו מודגש.
  לבתי אוכל - יידרש סידור פנים העסק בקנה מידה של 1:50.
 7. תכנית בטיחות - בעסקים שחייבים בתכנית בטיחות, יש להוסיף לתכנית אלמנטים בטיחותיים כמו ברזי כיבוי אש, רוחב פתחים, פתחי חירום, תאורת חירום, גנרטור. בעסק לאירועים המוניים תוגש תכנית בטיחות נפרדת חתומה ע"י מהנדס בטיחות הכוללת מפרט טכני ב-2  עותקים.
  הפירוט המלא של הדרישות מתכנית עסק מצויות בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)
  דפים אלו מהווים חלק מהגרמושקה" של תכנית העסק שיש להגיש עם הבקשה לרישיון.

בנוסף לדפים אלו המהווים חלק מתכנית העסק, נדרש מגיש התכנית להציג:

 1. ייפוי כוח לטיפול בתכנית מטעם בעל העסק
 2. תצהיר המגיש בדבר נכונות הנתונים המוצגים בתכנית.

המסמכים שיוגשו למחלקת רישוי עסקים:

 1. טופס פרשה טכנית - לבתי אוכל בלבד
 2. פרשה טכנית לאטליזים וחנויות דגים - אפריל 2013
 3. היתר בנייה
 4. טופס 4

דגשים מיוחדים לתכנית עסק

 • עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל - נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.
 • עסקי מזון ובתי אוכל - בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50)
  מחלקת רישוי עסקים יעביר תכניות לעסקי מזון לאישור מוקדם של משרד הבריאות.
 • מפעל מסוכן - נדרש "תיק מפעל מסוכן" הכולל היתר רעלים על פי הוראות הרשות לאיכות הסביבה.
 • תכניות ייחודיות - בתכניות ייחודיות כמו אולמי שמחות, מפעלי מזון, בית מרקחת, בריכות שחיה ובתי מלון, הסידור הפנימי של העסק יוגש לאישור משרד הבריאות.

לאחר אישור תכנית העסק ע"י הועדה לתכנון שליד המועצה וקבלת טופס 5 (4) ניתן להתחיל תהליך רישוי עסק.

התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף - מקופל כ"גרמושקה" - בשלושה עותקים. בנוסף יש להמציא צילומים של חזיתות הבניין בו נמצא העסק ב- 2 עותקים.
מומלץ - לבדיקה ראשונית להשאיר תכנית אחת מוצעת ורק לאחר תיקון כל דרישות המהנדס להכין 3 עותקים

קישורים שימושיים