חל מתאריך 1/1/17 עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת אישור כיבוי אש.

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא ידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו של שר הפנים. למסלול זה נכנסו 115 פרטי רישוי(חלקם באופן מלא וחלקם בגדלים שונים)
במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר כבאות חתום לרשות הרישוי שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות.

התצהיר, החתום על ידי עורך דין,יהווה תחליף לאישור כיבוי אש ועל סמך זה ניתן יהיה להנפיק רישיון עסק (אם יש את כל האישורים של שאר הגורמים המאשרים). הכבאות תקבל עותק מהתצהיר לידיעה בלבד והיא תבצע 5% פיקוח מדגמי על העסקים לפי תכנית עבודה שלה.

דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים שפרסמה הרשות הארצית לכבאות והצלה.