הרשמה לכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ה מיום 15.2 עד 15.3.24