חסר רכיב

פניה לעמותות לתמיכה2018

09/01/2018

פניה לעמותות לתמיכה

לשנת הכספים 2018

 

 

1.     מועצה אזורית מרחבים מודיעה בזאת כי על כל עמותה, אשר פועלת בתחום הרשות ועונה על תבחינים אשר אושרו ע"י מליאת המועצה מס' 752/17 מיום 30/07/17 רשאית להגיש בקשה לתמיכה.

 

 

2.     התבחינים לתמיכות וטפסים ניתן לקבל באגף הגזברות במועצה החל מתאריך 14/01/18.

 

 

 

3.     הגשת בקשות לקבלת תמיכה כפופה לאישור תקציב המועצה.

 

 

 

4.     לא תידון בקשת תמיכה אשר תוגש לאחר תאריך 13/02/18 ו/או בקשת תמיכה אשר לא כוללת את כל המסמכים הנדרשים.

 

 

 

 

להבהרות ניתן לפנות לורדה סבגן מחלקת גזברות

  המועצה האזורית מרחבים טל: 08-9929430/439

 

 

 

                                                                                         

                                                                                               בברכה,

 

                                                                                               ורדה סבגן

                                    גזברות המועצה

 

חסר רכיב