חסר רכיב

מכרז מס' 2/18 להתקנה ותחזוקת מחסומי בטחון לשערי הכניסה עבור המועצה האזורית מרחבים

04/02/2018

 

מכרז מס' 2/18

להתקנה ותחזוקת מחסומי בטחון לשערי הכניסה עבור המועצה האזורית מרחבים

 

המועצה האזורית מרחבים (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה, התקנת, ותחזוקה עבור מחסומי בטחון לשערי הכניסה, עבור יישובי המועצה.

 

1.       על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

 

2.       על כל מציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ערוך לפקודת המועצה או ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו במכרז על סך 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים ₪) בתוקף עד ליום 30/6/2018 בדיוק.

 

3.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מ- 04/02/2018 במשרדי המועצה האזורית מרחבים, בסך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו בכל מקרה ) בימים א'-ה' בשעות: 08:30-16:00. כמו כן ניתן לעיין במסמכי המכרז בלשכת מנכ"לית המועצה וזאת החל מיום 04/02/2018.

 

4.       את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ה- 22/02/2018 שעה 15:00 לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"לית. לא ניתן לשלוח הצעות באמצעות הדואר. הצעה שתישלח באמצעות הדואר תיפסל ולא תיפתח על ידי ועדת המכרזים.

 

5.       המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

ראש המועצה

   שי חג'ג'

 

חסר רכיב