חסר רכיב

גזברות


הגזברות היא הגוף המוציא לפועל את המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבויות המועצה לשמירה על תקציב מאוזן. גזבר המועצה הינו אחד מהתפקידים הסטטוטוריים ברשות. בתפקידו, אמון הגזבר על כלל הפעילות הכספית והפיננסית של המועצה. תחת אחריות הגזבר כל מערך התקבולים מהמוסדות והגופים השונים, וממשרדי הממשלה. כמו כן, אחראי הגזבר גם על גביית ארנונה, היטלים ואגרות, והקצאתם לתחומי הפעילות השונים של המועצה.
ראוי לציין כי המועצה האזורית מרחבים, בהובלת מחלקת הגזברות זוכה כבר 3 שנים רצוף בפרס על ניהול תקין מבחינה כספית.

תחומי פעילות

• הכנת תקציב שנתי והעברתו לאישור במוסדות המועצה.
• ביקורת שוטפת על ביצוע התקציב בהתאם לאישורים שניתנו.
• אחריות ועבודה שוטפת מול מנהלי המחלקות ומדור שכר במועצה כולל גופים חיצוניים נוספים.
• הכנת ספרי החשבונות של המועצה, דו"חות תקציב ומאזן.
• העברת דו"חות תקציב ומאזן למשרד הפנים ולגופים אחרים, לביקורת תקופתית ושנתית.
• גיוס מקורות מימון ממשלתי ואחר לפרויקטים של פיתוח ומעקב אחר ביצועם.
• אחריות על ועדת מכרזים, וועדת תמיכות.
• פיקוח וניהול מעקב ובקרה אחר הגופים המסונפים למועצה, כולל עמותות.
• אחריות על גביית ארנונה, אגרות והיטלים עפ"י חוקי העזר.
• אחריות על הרכש המבוצע במועצה

מחלקת גבייה:
מהי ארנונה?
ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בנכסי דלא ניידי – מבנים, דירות, קרקעות וכיוצא באלה – בהתאם לשימוש בהם.
כיצד משלמים?
ניתן לשלם את חשבונות הארנונה בקופת המועצה, בבנק הדואר או בבנקים המסחריים, ובאתר האינטרנט. תשלום חשבונות ארנונה
ניתן לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו-חודשיים, בכל חודש אי-זוגי החל מינואר 2014 בתוספת הצמדה עפ"י החוק.
המשלמים בהוראת קבע בבנק ייהנו מהנחה של 2%.
לידיעתך- כל פיגור בתשלום יגרור ריבית והפרשי הצמדה עפ"י החוק.

מידע כללי
שעות קבלה במחלקת הגביה בימים א- ה בין השעות 8:30 – 15:30
טלפונים במחלקת הגבייה: 08-9929436, 08-9929422
פקס: 08-9929490
~ על כל שינוי בבעלות הנכס או במחזיק הנכס יש להודיע למחלקת הגביה, להחלפת מחזיק יש להביא חוזה רכישה / שכירות וצילום תעודת זהות .
ערר על קביעת ארנונה:
נישום רשאי להגיש ערר על קביעת הארנונה תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:
• הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
• נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
• אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העירייה.
על מנהל הארנונה להשיב על ההשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת הערער של הרשות המקומית.
על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות.

מסמכים:

דו"ח רבעוני מס' 2 לשנת 2013דרכי התקשרות:
גזבר המועצה- שמעון פרץ
טלפון 08-9929430/9
פקס 8506919- 08
דואר אלקטרוני:
orpaz@merchavim.org.il
varda@merchavim.org.il
shimon@merchavim.org.il
roy@merchavim.org.il

הנהלת חשבונות:
שעות קבלה במחלקת הגביה בימים א- ה בין השעות 8:30 – 15:30
טלפונים במחלקת הגבייה: 08-9929436, 08-9929422
פקס: 08-9929490
דואר אלקטרוני:
pninah@merchavim.org.il
חסר רכיב