חסר רכיב

מחלקת גבייה


מחלקת הגבייה אחראית על גביית המיסים, האגרות וההיטלים מתושבי המועצה ועושים זאת על פי חוק

ארנונה מהי

הארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק למעשה בנכס, (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות


סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בנין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה, (כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות) הנמצאים בתחום שיפוט הרשות המקומית. ארנונה אינה מוטלת על "אדמת בנין" אלא בתחומי יהודה ושומרון.

החיוב הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר לאותה שנה.

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית וממילא שונים מרשות לרשות. 
עם זאת יצוין כי בתקנות ההסדרים במשק המדינה נקבעו סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות המקומיות ואין הן רשאיות לחרוג מסכומים אלו.

כיצד נקבע חישוב הארנונה ? 

שיעורי הארנונה נקבעים בצו המסים הנקבע ומאושר (מידי שנה) על ידי מועצת הרשות המקומית לגבי כל נכס (בנין , אדמה חקלאית או קרקע תפוסה) בהתחשב בארבעה קריטריונים עיקריים: 
* סוג הנכס * שטחו (במ"ר) * שימושו * האזור בו נמצא הנכס.
חישוב הארנונה נקבע כמכפלת שטח הנכס בתעריף שנקבע על ידי מועצת הרשות המקומית. 


האם ניתן לחבר שתי הנחות בארנונה?

נישום הזכאי לשתי הנחות או יותר יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן. בדירה בה מתגוררים שני תושבים הזכאים להנחות שונות ,תהיה הזכאות להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם. 

 

זכאות ועד מקומי להטלת ארנונה

ועד מקומי רשאי באישור המועצה האזורית להטיל ארנונה על נכסים הנמצאים בתחומו, הארנונה תחושב בהתאם לשטח הנכס במכפלת תעריף שקבע הועד המקומי בצו. (תעריף המצרפי הן של המועצה והן של הועד, לא יפחת מתעריף המינימום ולא יעלה על תעריף המרבי).


המלצת משרד הפנים לגבי סכום הארנונה המוטל על ידי ועד מקומי, שלגביו נדרש אשור שרי הפנים והאוצר, הוא כי תעריף הועד המקומי לנכס מסוג מגורים לא יעלה על 30% מתעריף המועצה האזורית. בנוסף, ההמלצה היא, כי לא תוטל ארנונה על ידי הועד המקומי על נכסים שאינם למגורים אלא על ידי המועצה האזורית בלבד. עם זאת יובהר כי אין בהמלצות אלה כדי לפסול את תעריפי הועדים הגובים כדין יותר מ - 30% מתעריף המועצה (הכוונה לאותם ועדים שהטילו בעבר כדין ארנונה זו) ואלה המטילים כדין ארנונה שלא למגורים.

פניות לרשות המקומית בנושאי ארנונה

כל תושב המעוניין לפנות בשאלות בנושאי ארנונה רשאי לפנות לרשות המקומית לקבלת תשובה – ניתן לפנות לגזבר העירייה , למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית. רק במקרים חריגים ולאחר קבלת תשובת הרשות ניתן לפנות בכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

 

השגה על חיוב ארנונה

הגשת השגה על חשבון הארנונה

הוראות בנושא זה נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (עררים על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו – 1976.


כל נישום רשאי להגיש השגה על חשבון הארנונה שקיבל. את ההשגה יש להגיש תוך 90 יום מיום קבלת החשבון.
השגה ניתן להגיש מהטעמים הבאים:
א. שטח הנכס בפועל אינו תואם את השטח המחויב.
ב. סוג הבניין אינו תואם את החלטת מועצת הרשות.
ג. סוג האזור אינו תואם את החלטת מועצת הרשות.
ד. השימוש הנעשה בנכס בפועל אינו תואם את השימוש המחויב.
ה. האדם המחויב בארנונה אינו המחזיק בנכס.

על ההשגה מחויב מנהל הארנונה של הרשות המקומית להשיב בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. (ועדת הערר יכולה להאריך את מתן התשובה ב - 30 יום נוספים) לא השיב מנהל הארנונה בפרק זמן זה, תחשב ההשגה כאילו התקבלה. אדם הרואה עצמו נפגע מתשובת מנהל הארנונה יכול תוך 30 יום לערער לועדת הערר שליד הרשות המקומית המורכבת מנציגי העירייה ואנשי ציבור.
ניתן לערער על החלטת ועדת הערר לבית המשפט לעניינים מינהלים.
הגשת השגה אינה פוטרת מתשלום הארנונה.

כיצד ניתן לשלם?

1.      באמצעות כרטיס האשראי בטלפון: 08-9929436/7 או 08-9929422

2.      בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי – יש לקבל טופס מתאים במחלקת הגבייה.

3.      בהוראת קבע בנקאית – יש לקבל טפסי הוראת קבע במחלקת הגבייה ולהחתימם בבנק.

4.      תשלום שוברים תקופתיים – ניתן לשלם בכל סניף בנק ובסניפי בנק הדואר.

5.      ניתן לבצע העברה בנקאית – את פרטי חשבון הבנק להעברה תוכלו לקבל בטלפון, מחלקת הגבייה.   

6.      באמצעות מחלקת הגבייה, בבניין המועצה. ניתן לשלם באשראי, במזומן או בצ'קים.

7.      באמצעות האפליקציה "מועצה אזורית מרחבים".

8.      בקרוב, באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.


קבלת קהל במחלקת הגבייה:

ימים ראשון עד חמישי מ 8:00 עד 15:30.

טלפונים: 08-9929436/7 או 08-9929422

פרטי התקשרות עם משרדי הגבייה
טלפון:            08-9929436
                   08-9929437

ראובן מחבטי - מנהל מחלקת גביה  
מייל: reuven@merchavim.org.il
טלפון:       9929437 -08 
פקס:         08-9929490
 
איריס פרג'
טלפון:      08-9929436


חסר רכיב