אנשי קשר 

עמי זוהר
ממונה על חופש המידע

תחומי אחריות 

המחלקה מטפלת בנושאי רישוי עסקים וביקורת.
חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"), מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים והוא נועד להבטיח מטרות שונות, כמפורט להלן:

  1.  איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  2.  מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  3.  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  4.  מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
  5.  בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
  6.  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות

 עפ"י חוק רישוי עסקים, בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי" אשר בסמכותה להוציא רשיון עסק ובראשה עומד ראש הרשות המקומית.

'רישיון עסק' הוא אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של עסק מסוים, שמאפשר פתיחתו וניהולו של העסק בהתאם לחוק, ובהתאם לתקנות אשר הותקנו מכוח חוק רישוי עסקים ולחוק עזר. הרישיון בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסקי עפ"י מטרות החוק, למען טובת הציבור הרחב.

בתחום השיפוט של המועצה האזורית מרחבים, קיימות תוכניות בניין עיר שונות (למושבים, לישובים וכיו"ב), המגדירות את ייעודי הקרקע לשימושים שונים, כגון: תעשיה, מלאכה, תיירות, מגורים, מבני ציבור וכיו"ב, אשר על-פיהם הועדה המקומית  מוציאה היתרי בניה, בכפוף להוראות המשתנות של כל תוכנית.
כל בקשה לרישיון עסק, המוגשת למח' רישוי עסקים חייבת לעבור בדיקה וחוות דעת הועדה המקומית/מח' ההנדסה, באשר לשימושים המותרים במקרקעין שבתחומם מבוקש רישיון העסק.

מומלץ שלא לבצע צעדים שיגרמו להוצאות כספיות מיותרות, לפני בדיקה במשרדי הועדה המקומית ומח' רישוי עסקים, באשר לאפשרות פתיחת העסק בכל מקום מסוים.

מודגש, כי כל עסק טעון רישוי. הפועל ללא רשיון עסק כחוק, צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ו/או מינהליים נגדו בגין ניהול עסק ללא רשיון.

המועצה האזורית מרחבים ו"רשות הרישוי המקומית" עושות כמיטב יכולתן לסייע לבעלי העסקים בהשגת האישורים  מהגורמים השונים, ע"מ להבטיח את הפעילות בעסקים כמתחייב בחוק.

יחד עם זאת, המועצה האזורית מרחבים ו"רשות הרישוי המקומית" מצפות מבעלי העסקים לשיתוף פעולה מלא בדרך להוצאת רשיון העסק, להקפיד על מעקב השגת האישורים, ו/או טיפול והשלמת דרישות המשרדים השונים, כדי שתתאפשר הנפקת רשיון העסק וכדי להבטיח את הפעילות בתנאים ראויים, לטובת הציבור כולו.

המבקשים לפתוח עסק יגיעו לפגישת יעוץ. לפגישה יש להצטייד בתוכנית העסק ופרוט לגבי הפעילות העסקית