חופש המידע

"חוק חופש המידע התשנ"ח 1998" נכנס לתוקפו בשנת 1999. 

החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי מדינת ישראל באשר לפעולות הרשויות הציבוריות ובכללן הרשויות המקומיות לפעול בשקיפות ולאפשר לאזרחים לעיין במסמכיהן.
מאפשר לקבל מידע בעל אופי ציבורי הנמצא במאגרי הרשות הציבורית.

מידע

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב

אנשי קשר

עמי זוהר
ממונה על חופש המידע

נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה

  •  בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה.
  •  אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו
  •  מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טפול ואגרת הפקה

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש

אגרות

שרת המשפטים התקינה תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתו המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות תעשה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.

עדכון גובה אגרה מ - 28/03/2014

אגרת בקשה – 20 ₪
אגרת טיפול – 30 ₪ , לכל שעת עבודה בטפול בבקשה, החל מהשעה הרביעית
אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צלום או פלט מחשב, או 2.5 ₪ לתקליטור

דרכי תשלום האגרה

 תשלום במזומן או בכרטיס אשראי או בהמחאה – במחלקת הגבייה בבניין


מועצה אזורית מרחבים - צומת גילת
ביצוע התשלום כרוך בקבלת שובר תשלום אצל הממונה על העמדת מידע לציבור.

ערעור

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מנהליים לדחותה.

דין וחשבון שנתי

דוח לשנת 2014 .
בקשות אשר התקבלו - 0 .
דוח לשנת 2015 .
סה"כ בקשות שהתקבלו - 1
נענו ואושרו במלואן - 1
נדחו - 0


בברכה
ממונה על חופש המידע.
עמי זוהר
ami@MERCHAVIM.ORG.IL