לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון מס' 3)(תיקון), התשע"ח 2018 רשאי להגיש את הבקשה: מחזיק בנכס המשמש למגורים שהינו "חייל מילואים פעיל" כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח- 2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל או באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת שירות מילואים פעיל. ***אין כפל הנחות

יש להגיש את הבקשה בתחילת כל שנה, ולהציג תעודת משרת מילואים.

פרטי המבקש:

מין
מין (חובה) שדה חובה
מצב אישי
מצב אישי (חובה) שדה חובה

פרטי הנכס:

יש לצרף את האישורים שלהלן:

Browser not supported