לשכת ראש המועצה
היטל ארנונה כללית לשנת 2017 /טיוטא

המועצה האזורית מרחבים "בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992", המתכוונת להגיש למליאת
המועצה ביום 30.06.16 לאישור.

הגדרות:
בהחלטה זו יהיו למונחים שהוגדרו בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)
(להלן הפקודה) ובצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח- 1958
( להלן הצו ) אותן הגדרות, כפי שפורטו בפקודה או בצו וינתן להם אותו
מובן כפי שיש להם בפקודה או בצו והמונחים המפורטים להלן יהיו כפי
הגדרתם ובמובן כמבואר לצידם:


אזור א':
נכסים הנמצאים בתחום המשבצת של ישוב שהנו מושב עובדים – אגודה
חקלאית שיתופית בע"מ לרבות בתחום המשבצת של הישוב במבועים
(להלן – המושב).


אזור ב':
נכסים שאינם נמצאים בתחום המושב ו/או שאינם נכסים נמצאים בתחום
אזור א'.
הערה: עדכון הארנונה לשנת 2017 הינו בתוספת של % 1.77לעומת שנת 2016.


א. בניינים:
אזור א' אזור ב'

1. מבנה המשמש למגורים ₪ למ"ר 34.80 34.80
2. תעשייה ומלאכה באזור תעשייה מבועים ₪ למ"ר 45.16 71.53
3. תעשייה ומלאכה ₪ למ"ר 45.16 71.53
4. תחנות דלק ₪ למ"ר 150.42 150.42
5. בנקים, חברות ביטוח ומוסדות כספיים ₪ למ"ר 702.2 702.2
6. משרדים, שירותים ומסחר ₪ למ"ר 71.53 71.53
7. מכוני מים – מאגרי מים לשתייה, בארות, ₪ למ"ר 71.53 71.53
בריכות, מתקני שאיבה, חדרי פיקוד ובקרה
כולל הקרקע המגודרת
8. מבנים השייכים למ. הבטחון ₪ למ"ר 58.34 58.34


ב. מבנים חקלאיים:
אזור א' אזור ב'
1. סככות ומבנים המשמשים לחקלאות ₪ למ"ר 4.27 4.27
2. סככות ומבנים המשמשים
לענף הרפת עד 500 מ"ר ראשונים ₪ למ"ר 4.27 4.27
כל מ"ר נוסף מעל 500 מ"ר הראשונים ₪ למ"ר 1.91 1.91
3. חממות ובתי רשת ₪ למ"ר 0.350 0.350
4. דיר ₪ למ"ר 0.350 0.350
5. לול עד 4,000 מ"ר הראשונים ₪ למ"ר 1.97 1.97
כל מ"ר נוסף מעל 4,000 הראשונים ₪ למ"ר 0.78 0.78


ג. קרקעות

אזור א' אזור ב'
1. אדמת בעל ₪ לדונם 28.60 28.60
2. אדמת שלחין ₪ לדונם 67.54 67.54
3. אדמת מרעה ₪ לדונם 9.23 9.23
4. פארק ציבורי ₪ לדונם 227 227
5. קרקע המשמשת לכרייה ו-או חציבה ₪ לדונם 19.215 19.215
6. קרקע תפוסה המיועדת לכרייה ו-אוחציבה ₪ לדונם 9.592 9.592
7. קרקע תפוסה ₪ למ"ר 2.33 2.33
8. קרקע תפוסה ע"י בתי מלאכה ועסקים ₪ למ"ר 54.62 54.62
*9. קרקע תפוסה למבני מתקני חשמל
ממ"ר 1 עד 12,000 מ"ר, ₪ למ"ר 9.381 9.381
החל מ- 12,001 מ"ר ואילך ₪ למ"ר 2.33 2.33


ד. נכסים אחרים:
אזור א' אזור ב'

1. בריכות שחיה ₪ למ"ר 40.63 40.63
2. מתקני חב' חשמל (ספקי כח,שנאים וכו') ₪ למ"ר 73.44 73.44
3. עמוד חשמל – מתח גבוה ₪ לעמוד 193.74 193.74
4. מאגרי מים פתוח ₪ לדונם 236.1 236.1
5. מאגר מי שופכין פתוח ₪ לדונם 668.6 668.6
6. מבנה מתקני תקשורת למ"ר 363.8 363.8
7. קרקע תפוסה למתקני תקשורת למ"ר 49.44 49.44


ה: מתקנים סולאריים:
1: בהתאם לתיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( ארנונה כללית ברשויות המקומיות) תשס"ז- 2007 ( תיקון שפורסם בקובץ תקנות 7581 שפורסם ביום 17.12.15), אנו ממליצים להוסיף בסעיף 1 לצו המיסים ( פרק ההגדרות) הגדרה לנכס מסוג של " מערכת סולארית" בהתאם להגדרה שנקבעה בתקנות ההסדרים.
2. "מערכת סולארית"- מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש בארגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה(2) להגדרה " מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל ( עסקאות עם ספק שירות חיוני) , התש"ס- 2000.
3. ביחס לנכס מסוג זה, אנו ממליצים לקבוע תעריפי חיוב בהתאם לקבוע בסעיף 7 ( 12א-12ג) לתקנות ההסדרים ( התעריף המירבי המותר עפ"י התקנות).
12.א) מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס-
א. לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם 0.6
ב. לכח מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם 0.3
ג. לכל מ"ר שמעל 2 דונם 0.15
12.ב) מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס-
א. בשטח של עד 10 דונם 2.4
ב. לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם 1.2
ג. לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם 0.6
ד. לכל מ"ר שמעל 750 דונם 0.3
12.ג) קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית-
א. בשטח של עד 10 דונם 2.4
ב. לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם 1.2
ג. לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם 0.6
ד. לכל מ"ר שמעל 750 דונם 0.3


תשלומי ארנונה:
1. חובת תשלום הארנונה הכללית היא 1.1.2017
2. כל פיגור בתשלום יחוייב בריבית והצמדה כחוק.
3. למשלמים במזומן את הארנונה הכללית עבור כל שנת הכספים עד ליום 31.1.2017תינתן
הנחה בשיעור של 2% .
4. למשלמים בהוראת קבע או בהמחאות מועותדות דרך המשכורת תינתן הנחה בשיעור של 2%.
5.* כפוף לאישור השרים


בכבוד רב,
שי חג'ג'
ראש המועצה