מטרות

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק הרישוי") קובע אילו עסקים חייבים ברישיון עסק על מנת לפעול.

מטרת החובה בקבלת רישיון עסק בהתאם לחוק הינה, בין היתר, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושב.

'רישיון עסק' הוא אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של עסק מסוים, שמאפשר פתיחתו וניהולו של העסק בהתאם לחוק, ובהתאם לתקנות אשר הותקנו מכוח חוק רישוי עסקים ולחוק עזר. הרישיון בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסקי עפ"י מטרות החוק, למען טובת הציבור הרחב. רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

בתחום השיפוט של המועצה האזורית מרחבים, קיימות תוכניות בניין עיר שונות (למושבים, לישובים וכיו"ב), המגדירות את ייעודי הקרקע לשימושים שונים, כגון: תעשיה, מלאכה, תיירות, מגורים, מבני ציבור וכיו"ב, אשר על-פיהם הועדה המקומית  מוציאה היתרי בניה, בכפוף להוראות המשתנות של כל תוכנית.
כל בקשה לרישיון עסק, המוגשת למח' רישוי עסקים חייבת לעבור בדיקה וחוות דעת הועדה המקומית/מח' ההנדסה, באשר לשימושים המותרים במקרקעין שבתחומם מבוקש רישיון העסק.

מומלץ שלא לבצע צעדים שיגרמו להוצאות כספיות מיותרות, לפני בדיקה במשרדי הועדה המקומית ומח' רישוי עסקים, באשר לאפשרות פתיחת העסק בכל מקום מסוים.

מודגש, כי כל עסק טעון רישוי. הפועל ללא רשיון עסק כחוק, צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ו/או מינהליים נגדו בגין ניהול עסק ללא רשיון.

המועצה האזורית מרחבים ו"רשות הרישוי המקומית" עושות כמיטב יכולתן לסייע לבעלי העסקים בהשגת האישורים  מהגורמים השונים, ע"מ להבטיח את הפעילות בעסקים כמתחייב בחוק.

יחד עם זאת, המועצה האזורית מרחבים ו"רשות הרישוי המקומית" מצפות מבעלי העסקים לשיתוף פעולה מלא בדרך להוצאת רשיון העסק, להקפיד על מעקב השגת האישורים, ו/או טיפול והשלמת דרישות המשרדים השונים, כדי שתתאפשר הנפקת רשיון העסק וכדי להבטיח את הפעילות בתנאים ראויים, לטובת הציבור כולו.

המבקשים לפתוח עסק יגיעו לפגישת יעוץ. לפגישה יש להצטייד בתוכנית העסק ופרוט לגבי הפעילות העסקית

7 מטרות חוק רישוי עסקים

צווים בדבר עסקים טעוני רישוי (תיקון מס' 1)  תשל"ב-1972  ת"ט תשל"ג-1972 (תיקון מס' 10) תשנ"ד-1994

1.    (א)  שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן:

(1)   איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;

(תיקון מס' 2)  תשל"ד-1974

(2)   מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;

(3)   בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;

(4)   מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;

(תיקון מס' 10) תשנ"ד-1994

(5)   בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

(6)   קיום תכליות דיני התכנון והבנייה;

(תיקון מס' 29) תשע"ב-2012

(7)   קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34 לחוק)

תאריך 10.7.18 הצביעה מליאת הכנסת על תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. 
הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים - שמירה על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') - לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. 
רפורמה זו היא בעצם המשך ישיר לרפורמה של 2012 ומשלימה אותה. גולת הכותרת של הרפורמה ב-2012 היא ההבנה שבכדי לייצר לבעלי העסקים וודאות, שקיפות ונגישות לדרישות החלות עליהם, יש לפרסם מפרטים אחידים. 
הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי, ובעצם יש לומר תהליכי הרישוי,  משום שהיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאלי"
פעימה ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1.1.19 
עיקרי הרפורמה: 

 • קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה).
 • קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון – לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.
 • בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.
 • הארכה משמעותית של תוקף הרישיון – "משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא יישאר אצלו לאורך זמן (בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך).

אנחנו (הממשלה) את שלנו עשינו: פישטנו וקיצרנו את התהליך. עכשיו תורכם (בעלי העסקים) להגיע אל הרשות המקומית ולהגיש בקשה לרישיון עסק. הכדור במגרש שלכם.
הרפורמה לרישוי עסקים יוצאת לדרך, מטרתה העיקרית הוא סיוע לעסקים קטנים, עידוד הכלכלה באמצעות יצירת מקומות עבודה חדשים וחיזוק הרשויות המקומיות.

עסקים טעוני רישוי מחויבים להגדיר את המטרות הבאות:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים 
  בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
 5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
 6. קיום תכליות דיני התכנון והבניה 
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

הדגשים במסלולי הרישוי המקוצרים: 

 • פתיחת העסק על סמך תצהיר של בעל העסק - העברת האחריות לבעל העסק 
 • אחידות בפיקוח: פקח אחד לא יוכל לסתור/ להוסיף על דרישות פקח אחר מבלי לקבל את הסכמת הדרג הממונה
 • בחינת העסקים על פי קבוצת סיכון ולא כמקשה אחת
 • לוח זמנים מוגדר, אי מתן מענה מצד הרשויות נחשב כאישור
 • הוספת כלי אכיפה לעסקים, כגון: – קנסות, עיצומים כספיים, דרישה לתיקון ליקויים וזאת במטרה לשמור על האיזון בין הקלות לבעלי העסק לבין מטרות חוק רישוי עסקים. 
 • הארכת תוקף הרישיונות

טבלת סיווג עסקים למסלולים מקוצרים:

לצפיה בקובץ לחץ כאן

סוגי רישיונות

רישיון לצמיתות – רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ללא הגבלת זמן, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.

רישיון תקופתי – רישיון הניתן לתקופה מוגדרת מראש כפי שמופיע בו רישוי עסקים, והוא לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרישיון.

היתר זמני – היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, ובאישור מיוחד לחצי שנה נוספת, אך לא יותר מזה! היתר זמני ניתן לפני מתן רישיון עסק לעסקים שמילאו את כל דרישות גורמי האישור, אך מסיבות שונות מתעכבים מול גורם כלשהו. לדוגמה: עיכוב במתן רישיונות עסק לנגישות.

רישיון זמני – רישיון שניתן לעסק שהוא זמני, כגון קרקס, אירוע חד-פעמי, פסטיבל, בריזה. תוקף הרישיון הוא פחות משנה. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם ואף לציין זאת ברישיון המונפק.

מידע מוקדם

בדיקה מוקדמת של הצורך ברישיון עסק ושל התהליך, הדרישות והתנאים לקבלתו כמו גם של מידע על הנכס בו הנכם מתכוונים לפתוח את העסק, יוכלו להקל עליכם את התהליך ולחסוך מכם הוצאות מיותרות וימנע מכם סנקציות משפטיות ומנהליות בגין ניהול עסק ללא רישיון.

לאחר בדיקת המידע תקבל/י הנחיות מדויקות באשר לנושאים הבאים:

 • סוג העסק המבוקש עפ"י החוק
 • תחנות הרישוי הצפויות
 • מסמכים נדרשים להגשת הבקשה
 • מצב התאמתו לדיני תכנון ובנייה (במידה וידוע)
 • מצבו המשפטי (במידה וידוע)
 • דרישה לתכנית עסק
 • הסדרי חניה נדרשים
 • הנחיות רישוי מיוחדת

זכרו: הנכם אחראים להכנת מסמכי הבקשה לרישיון.

מחלקת רישוי עסקים תעמוד לרשותך בהדרכה כדי לסייע בהכנת מסמכי הבקשה לרישיון עסק בהקדם האפשרי. לאחר שטיוטת התכנית לניהול העסק תאושר עקרונית ע"י מחלקת רישוי עסקים, תידרש לקבל אישור לתכנית העסק ע"י גורמי הרישוי (כפי שפורט מעלה בסעיף "הגורמים המאשרים רישוי עסק").

קישורים לאתרי נותני האישור