מבקר המועצה ותלונות הציבור

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. עבודת מבקר המועצה מתבססת על פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) אשר מפנה לסעיפים בפקודת העיריות, הנוגעים לעבודת המבקר.

בפקודת העיריות הוגדרו תפקידיו של מבקר המועצה. נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות המועצה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש המועצה, חברי מועצת הרשות ועובדי המועצה. ביקורתו של המבקר נפרסת גם לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.


עקרונות הפעולה של משרד המבקר

  1. חוקיות וסדירות - בדיקת חוקיותה של פעולה, שעשה עובד ציבור, או מי שהפעיל סמכות, או הוציא כספי ציבור. תפקיד המבקר נועד לברר אם היה מסמכותו החוקית לבצע את הפעולה; ובדיקת סדירות הפעולות שננקטו, או הוצאות שהוצאו, נועדה לברר את מידת ההקפדה על קיום חוקים, נהלים, ונורמות ראויות.
  2. חיסכון, יעילות ואפקטיביות - בביקורת החיסכון נבדקות בעיקר התשומות שהושקעו בפעולה הנבדקת, ובביקורת היעילות נבדק היחס בין התשומות לתפוקות,ואילו בביקורת האפקטיביות נבדקות התפוקות שהושגו, דהיינו האם יעדה של הפעולה אמנם הושג.
  3. טוהר המידות - בדיקת עמידתם של עובדי ציבור בנורמות וכללי התנהגות מחייבים, כגון: האם נעשו פעולות שהיו בהן ניגודי עניינים, שיקולים זרים,משוא פנים או ניצול מעמד ושררה. בתחומים בהם כללי התנהגות אינם מוסדרים בחוקים, בנהלים כתובים ובפסיקה, קובע מבקר המדינה את הנורמה הראויה, כדי למנוע החלטות ומעשים לא נאותים. לא אחת, מקבלות נורמות אלו לאחר מכן מעמד מחייב, בנהלים.

עצמאות ואי תלות

יכולת תפקודה של הביקורת מותנה בעצמאותו ואי תלותו של המבקר.המחוקק קבע הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועצמאותו של המבקר, בהם: המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו; המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתי, ועדת הכספים ומליאת המועצה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם. חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו, למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. כן קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת הרשות או כל ועדה מוועדותיה.

פרסום דוחות ביקורת

דוח מבקר המועצה מאושר לפרסום בציבור לאחר הדיונים בו בועדת הביקורת ומליאת המועצה ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של המועצה ושל הגופים המבוקרים.
בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 ניתן לעיין בדוחות המבקר במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה.
 

תפקידה של הביקורת ברשויות המקומיות על פי הוראות החוק

ואלה תפקידי המבקר ותחומי סמכותו לביקורת, כפי שנקבעו בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות:

  1. לבדוק אם פעולות הרשות המקומית, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965 נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  2. לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הכפיפות לסמכות הביקורת של מבקר הרשות על פי הוראות החוק

הוראות הדין הקובעות את מרחב הסמכות של מבקר הרשות המקומית מתייחסות לנבחרי הציבור, לעובדי הרשות המקומית ולגופים הנלווים לה והיונקים מתקציבה של הרשות המקומית או שהרשות המקומית משתתפת במינוי הנהלתם. הוראות הדין קובעות, כי הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר הרשות המקומית הם: ראש הרשות המקומית, חברי המועצה וכל עובדי הרשות המקומית.

 

אנשי קשר - תלונות הציבור 

 

הממונה על תלונות הציבור

מהות תפקידו של הממונה על תלונות הציבור, הפועל מכוח חוק הרשויות המקומיות – הממונה על תלונות הציבור התשס"ח 2008 , ועל פי החלטה של מועצת הרשות, זהה למהות תפקיד המבקר, כאשר ההבדל שביניהם אינו הבדל בעיקרון אלא בהדגשה: בעוד שהמבקר רואה לנגד עיניו את האינטרס הציבורי כמרכיב יסוד בעבודתו, לממונה על תלונות הציבור אוריינטציה מובהקת כלפי זכויות הפרט  האדם  ושמירתן.

הנחת היסוד היא, שהגנה על זכויותיו של הפרט, היא אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה.

את ההבדל בין שני התפקידים ניתן להגדיר כך:

 בעוד שהמבקר הוא

שליח ציבור מכוח חוק, למערכת מינהלית, על מנת להבטיח קיומם של כללים שלציבור יש עניין בקיומם, כדי להגן על האינטרס של הציבור, ולהבטיח שמירה על כללים מחייבים, בין אם יש להם ובין אם אין להם נגיעה לזכויותיו של הפרט

הרי הממונה על תלונות הציבור הוא

שליח ציבור מכוח החלטה של מועצת הרשות, אל מערכת מינהלית, על מנת להבטיח קיומם של כללים שלציבור יש עניין בקיומם, כדי להגן, במישרין, על זכויותיו של הפרט, ולהבטיח שבאמצעות שמירה על הכללים תישמר זכותו של הפרט.

הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית הוא שליח תושבי הרשות המקומית על מנת לשמור על זכויות הפרט מפני פגיעה בהם על ידי הרשות המקומית.

הנחת היסוד הנמצאת בבסיס פעולתו של הממונה על תלונות הציבור היא קיומן של זכויות מוקנות על פי דין המגיעות לכל אחד מן התושבים כפרטים, זכויות שהפרט זכאי לאכוף את מימושן כלפי כל מי שמנסה לפגוע בהן, בין אם הפוגע הינו הרשות המקומית ובין אם הפוגע הוא אדם אחר.

לאור הנחה זו ניתן להגדיר תלונה מהי.

תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית, כאשר לא מתגשמות ציפיותיו של המתלונן מן הרשות המקומית. מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער, להערכתו של המתלונן – הערכה סובייקטיבית, בין מה שמגיע לו על פי דין לבין מה שהוא מקבל בפועל.

כל תלונה תבורר, אלא אם מתקיימים בה התנאים שבגינם אין לטפל בתלונה.

 

א. תלונות שאין לדון בהן

1.     בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;

2.     תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;

3.     תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) 1958;

4.     הוגשה תלונה שאין לברר אותה, יודיע הממונה למתלונן בכתב שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

ב. עצמאות הממונה במילוי תפקידו

אין על הממונה מרות, לעניין מילוי תפקידיו לפי כללים אלה, זולת מרותו של הדין.

ג. הזכות לפנות בתלונה

כל אדם רשאי לפנות לממונה, לקבול או להתלונן בפניו על כל עניין הנוגע לרשות המקומית (להלן – תלונה).

ד. דרך הגשת התלונה

התלונה תוגש בכתב, או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן ונחתמה על ידיו, ותוגש במישרין לממונה. התלונה תהיה חתומה ביד המתלונן ויצוינו בה שמו ומענו, תיאור העניין שעליו נסבה התלונה, המועד שבו אירע וכל פרט אחר הנוגע לעניין והעשוי לסייע לבירור יעיל של התלונה.

ה. תלונה על מי

תלונה ניתנת להגשה על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית.

ו. תלונה על מה

נושא לתלונה יכול שיהיה: מעשה הפוגע במישרין במתלונן עצמו או במי מבני משפחתו, או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, והמעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי-צדק בולט; לעניין זה "מעשה"  לרבות מחדל ופיגור בעשייה.

ז. תלונות שאין לדון בהן

(1)    לא יהיה בירור בתלונות אלו:

(א) בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
(ב) תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
(ג) תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) 1958.

(2)    הוגשה תלונה שלפי סעיף קטן (1) אין לברר אותה, יודיע הממונה למתלונן בכתב שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

ח. הסמכויות והדרכים לברור התלונה

(1)    לצורך בירור התלונות מוענקים בזה לממונה כל הסמכויות לבדיקה ולחקירה שיש לו בתוקף תפקידו כמבקר הרשות.

(2)    הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

(3)    הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהיא נוגעת אליו ויתן לו הזדמנות נאותה להשיב עליה; הממונה רשאי לדרוש כי התשובה על התלונה תינתן בתוך תקופה שיקבע.

(4)     הממונה רשאי גם לשמוע את המתלונן, את מי שהתלונה נוגעת לו וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.

ט. הפסקת הבירור

(1)    הממונה יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו.

(2)    הממונה יודיע למתלונן ולמי שהתלונה נוגעת לו, בכתב, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.

י. תוצאות הבירור

מצא הממונה, בתום הליך הבירור, שהתלונה הייתה מוצדקת, כולה או מקצתה, ינהג כמפורט להלן:

(1)    ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו;

(2)    העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי  רשאי הממונה להצביע לפני מי שהתלונה עליו על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך;

(3)    מי שהתלונה עליו או הממונה עליו, יודיע לממונה תוך המועד שנקבע כאמור בפסקה (2) על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי.

יא. דחיית התלונה

מצא הממונה כי אין יסוד לתלונה, יודיע על ממצאיו למתלונן וכן למי שהתלונה נוגעת אליו.

יב. דין וחשבון שנתי

(1)    הממונה יגיש למועצה, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיו.

(2)    משהוגש דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (1), הוא יהיה פתוח לעיון.

 

להורדת הטופס לתלונות לחצו כאן 

דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2019

התחייסות ראש המועצה לדו"ח ביקורת לשנת 2019

דיון במליאת המועצה בפרוטוקול ועדת ביקורת 2019

דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2018

התייחסות ראש המועצה לדו"ח ביקורת 2018

דיון במליאת המועצה בפרוטוקול ועדת ביקורת 2018

  דוח ביקורת לשנת 2016
  התייחסות ראש המועצה לדוח 2016
  פרוטוקול דיון -ועדת ביקורת 2016
  דיון במליאת המועצה 775.19- 2016

 דוח המבקר לשנת 2015
 דיון בדוח ע"י ועדת הביקורת 2015
 הבאה לדיון בדוח  בישיבת המליאה. 2015

חלק מהקבצים סרוקים- בשל החתימות. המעוניינים בקובץ נגיש מתבקשים להגיש בקשה בצור קשר ונשלח אליכם את הקבצים. צור קשר לחצו כאן