הודעה בדבר עדכון אופן גביית תשלומים בגין סילוק ביוב ביישובי המועצה בהתאם לתחשיב "חורף – קיץ", כלומר, על-פי תחשיב הממוצע הנמוך יותר


מאי 2018

תושבים נכבדים,

 

הודעה בדבר עדכון אופן גביית תשלומים בגין סילוק ביוב ביישובי המועצה בהתאם לתחשיב "חורף – קיץ", כלומר, על-פי תחשיב הממוצע הנמוך יותר

כידוע, המועצה האזורית מרחבים מספקת את מכלול שירותי המים וסילוק הביוב ביישוביה.

הרינו להודיעכם כי לאחר בחינה יסודית של אופן החיוב בגין סילוק ביוב, בכוונת המועצה לעדכן את שיטת תשלומים אלו, כך שזו תעשה בדומה לשיטת החישוב של אגרות הביוב הקבועה בכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), תש"א-2010 (וזאת, מבלי שיהיה בכך לגרוע מזכותה של המועצה לשוב ולעדכן בעתיד את שיטת החישוב ככל שיהא צורך בדבר).

לפיכך, החל מה- 1 בינואר 2018, גביית אגרות הביוב ביישוב יחושבו בהתאם לכללים אלו, באופן שהאגרה תחושב בהתאם לתחשיב "חורף – קיץ", שכן, צריכת המים בנכס בחודשי החורף של כל צרכן (תקופות בהן הגינות אינן מושקות או מושקות בתדירות נמוכה), תהווה תקרה מקסימאלית לחיוב אגרת הביוב. כך, גם בחודשי הקיץ (אפריל עד נובמבר), בהם צריכת המים גדולה יותר בשל ההשקייה, צרכן לא יחויב יותר מממוצע הצריכות שלו בחודשי החורף (דצמבר עד מרץ). במידה שיצרוך פחות מממוצע הצריכות בחורף – יחויב בהתאם לצריכה. כך שהתשלום תמיד יהיה על-פי תחשיב הממוצע הנמוך יותר.  

כמו-כן, מתוך הנחה שגם בחודשי החורף ישנה כמות מים מועטה שאינה מוזרמת למערכת הביוב, יחויבו הצרכנים רק על 90% מצריכת המים שלהם. במקרה זה, צריכת המים תחויב על-פי תעריף אגרת הביוב המשקף את עלות הטיפול בשפכים בפועל.

 

בכבוד רב,

מחלקת הגבייה