הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

פרסום פנקסי בוחרים


לקריאת המסמך לחצו כאן

 

יום רביעי כ"א תמוז תשע"ח

‏04 יולי 2018

 

הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

 

 בהתאם לסעיף  90 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, (להלן – "הצו"), קובע כי כל ישוב יתנהל ע"י ועד מקומי, בישובים בהם קיימת אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית ניתן בהתאם לסעיף 91 עד 91ב' לצו, לנהל את הישוב גם באמצעות הנהלת האגודה השיתופי (זהות ועדים), או בחלופה אחרת, הנהלת האגודה היישובית תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יבחרו נציגות מטעמם לוועד המקומי.

 

ההחלטה בנוגע לסוג ניהול של היישוב הינה בסמכות שר הפנים ונגזרת מהיחס שבין מספר התושבים שהם חברי האגודה השיתופית לבין מספר התושבים שאינם חברי אגודה.

 

לצורך כך, החל מיום 4.7.208 ועד ליום 15.7.2018 בשעה 15:00 יוצגו לעיון הציבור רשימות של תושבי היישוב, כאשר ליד חברי המושב נוספה האות ח' כפי שסומנה ע"י ועד האגודה.
הרשימות יוצגו:

  • במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:30.
  • במשרדי הועד המקומי בשעות המקובלות.

לצד הרשימות,  יהיה מונח טופס הגשת ערר- נספח א',  להגשת עררים כל אדם רשאי להגיש ערר לוועדת הבחירות עד ליום 15.7.2018 על כך כי הוא או זולתו סומן/ לא סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית.
את הערר יש להגיש לוועדת הבחירות אצל אוסנת  לשכת מנכ"לית המועצה.

 

  • לשון החוק רצוף בזה.

 

 

בכבוד רב,

ניסן סריזדה, עו"ד

יו"ר ועדת הבחירות

 

בהתאם לסעיף 90א(4) לצו, להלן יפורטו הוראות סעיף 90ב לצו בעניין הגשת עררים ועתירות:

 

"90                                          (א)      כל אדם רשאי, לא יאוחר מהיום ה-108 שלפני יום הבחירות, להגיש לוועדת הבחירות ערר מנומק, בכתב, על כך שהוא או זולתו נרשם, שלא כדין, ברשימה כחבר אגודה שיתופית או כמי שאינו חבר אגודה שיתופית.

                                               (ב)       ועדת הבחירות תדון בעררים, ובלבד שחבר ועדת בחירות לא ידון בעררים הנוגעים לרשימה של היישוב שבו הוא מתגורר, תנהל פרוטוקול מישיבותיה ותכריע בהם לא יאוחר מהיום ה-101 שלפני יום הבחירות; לצורך קבלת הכרעה כאמור, רשאית הועדה לגבות עדויות ולעיין במסמכים כפי שייראה לה.

                                               (ג) סברה ועדת הבחירות כי ניתן לקבל ערר של אדם לגבי הרישום שלו בלי להיזקק לשמיעת טענותיו, תודיע לעורר שקיבלה את עררו; בכל מקרה אחר תזמין הוועדה את העורר לדיון בערר, ואם נגע הערר לזולת – תזמין גם אותו.

                                               (ד)       הגיש אדם ערר הנוגע לאדם אחר, ימציא לוועדת הבחירות העתק נוסף מכתב הערר וועדת הבחירות תמציא העתק זה לאותו אדם, יחד עם ההזמנה לדיון.

                                               (ה)      הזמנה לדיון כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), תימסר במסירה אישית או תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה; כל בעל דין שהוזמן לדיון בערר, זכאי לטעון לפני ועדת הבחירות בעצמו או על ידי בא-כוחו.

                                               (ו) קיבלה ועדת הבחירות החלטה בערר שלא בפני בעל דין או בא-כוחו, תודיע את החלטתה בכתב לעורר, ואם נגע הערר לזולת – גם לו, לא יאוחר מהיום ה-97 שלפני יום הבחירות; לא מסרה ועדת הבחירות הודעה כאמור על החלטתה, רואים ערר זה כערר שהוחלט לדחותו וכאילו נמסרה לעורר הודעה על הדחיה ביום ה-97 שלפני יום הבחירות.

                                               (ז) מי שהגיש ערר, ואם הערר נגע לאחר – גם האחר, רשאי לעתור על החלטת ועדת הבחירות לפי סעיף קטן (ו), לבית משפט לעניינים מינהליים; על עתירה כאמור יחולו הוראות סעיף 8 לפקודה.

                                               (ח)      ועדת הבחירות תתקן את הרשימה לפי ההכרעות בעררים ובעתירות לפי סעיף זה."

 

 

 

04/07/2018                                                                            ניסן סריזדה, עו"ד

                                                                                           יו"ר ועדת הבחירות