דלג לתוכן העמוד

מכרז למתן שירותי ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות

 

המועצה האזורית מרחבים

מכרז פומבי מספר 4/2021

למתן שירותי ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות

למועצה האזורית מרחבים

הודעת עדכון והבהרה מס' 1

1.ביום 6/5/2021 פורסם על ידי המועצה האזורית מרחבים (להלן:"המזמינה"), מכרז למתן שירותי ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות- מכרז מספר 4/2021.

2.המזמינה מבקשת לעדכן ולהבהיר, כי עודכנו תנאי ודרישות המכרז, לרבות תנאי סף, תכולת העבודה, המועדים השונים הנוגעים להגשת ההצעות במכרז וכיוצב'.

3.מסמכי המכרז המעודכנים, יהיו זמינים לעיון והורדה באתר המועצה האזורית מרחבים שכתובתו הינה: https://www.merchavim.org.il/bids/, וזאת החל מיום ה', 15/7/21

4.לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' אסנת סופר וזאת בטלפון  08-9929420 או בכתובת דואר אלקטרוני: osnat@merchavim.org.il

5.את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעלות של 750 ₪  (כולל מע"מ) במשרדי המועצה האזורית מרחבים. עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום מקרה.

6.כל פרטי ו/או דרישות המכרז מפורטים במסמכי המכרז.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  מר שי חג'ג'

                                                                                                     ראש המועצה האזורית מרחבים

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז